خریدار درخت گردو  در پاوه بالای ۳۰ هستم بعداز بریدن ریشه درخت درمیارم

۰۹۹۰۶۸۵۵۳۸۶

شریفی